Lokale

Ny godkjent plantevernjournal som tar hensyn til Integrert PlanteVern (IPV)

Det nye i forhold til tidligere forskriftskrav, er at en skal bekrefte at en kjenner til prinsippa i integrert plantevern og kravene i forhold til vannforurensing.

Les mer ›

Vassarve og linbendel i gjenlegg og eng/beite

Ugrasa vassarve og linbendel er nært beslekta og hører begge til Nellikfamilien. De er mest vanlige i gjenlegg og kan mange steder være aktuelle å bekjempe nå framover.

Les mer ›

Noen slåttetanker og tips til tiltak etter slåtten

Slåtten er over for noen, for svært mange gjenstår den. Vi er på overtid i forhold til de siste åra, i øvre deler er vi kanskje opp mot et par uker seinere enn normalt.

Les mer ›

Ugraskamp i beite

På beiteareal som berre blir nytta til kulturbeite og ikkje til slått, er det krevjande å halde høg kvalitet på beitet over tid. Medveten beiting og førebyggjande ugraskamp er dei beste tiltaka.

Les mer ›

OM VINTERHERDING OG OVERVINTRINGSKADER

For å stå best mogeleg rusta til å overvintre, førebur graset seg på vinteren ved at opplagsnæring i bladet transporterast ned i røtene.

Les mer ›

Høymole - et stadig økende problem

Høymole blir en ikke kvitt i ei handvending, og er ei økende utfordring i grovfôrproduksjonen - ikke bare i området vårt.

Les mer ›

Hvordan lykkes med gjenlegget ditt?

God og nok, men ikke for mye jordarbeiding, grunn såing og god ugrasbekjemping i gjenleggsåret er nok de tre kritiske suksessfaktorene for et vellykket gjenlegg.

Les mer ›

Overvintringssopper

Snøen er som ei dyne, og de som har levd ei stund veit at det er mye som kan skje under dyna..... Når snøen blir borte kommer overvintringsskadene fram!

Les mer ›

Velg rett dyse til åkersprøyta

Dyser til åkersprøyting fås i minst 4 brukbare typer, samt i et stort antall ulike størrelser. Antallet valgmuligheter kan gjøre at valg av dyser til en utfordring: , Hvilke dyser er best ?

Les mer ›

Få bedre nyttevirkning av åkersprøytingen

I sprøytesesoner, hvor det er mer vind enn ønskelig til sprøyting, kan man øke virkningen av plantebeskyttelsesmidlet ved å overholde flere, relativt simple forholdsregler.

Les mer ›