Lokale

Luftigere jord gir rikere bonde

Med stort fokus på aksellast, dekkutrustning, lufttrykk og jordfuktighet kan du styre graden av jordpakking på din jord og samtidig spare drivstoff, en vinn-vinn situasjon.

Les mer ›

Nedising og isbrann

Vinteren på Austlandet har gjennomgåande vore mild og snøfattig. Fleire stader i innlandet kan ein no sjå store mengder is på engareala.

Les mer ›

Grøfting på leid jord

Drenering på dyrka mark er en investering i jorda og ut fra det perspektivet er det mest naturlig at jordeieren bekoster nygrøfting.

Les mer ›

På tide med drenering?

Stadig større areal bærer preg av dårlig drenering og/ eller mangelfull grøfting. I jordbruksavtalen for 2013 er det avsatt 100 millioner til grøftetilskudd.

Les mer ›