Grøfting på leid jord

05.10.2016 (Oppdatert: 14.11.2018)

Drenering på dyrka mark er en investering i jorda og ut fra det perspektivet er det mest naturlig at jordeieren bekoster nygrøfting. Jordeieren kan også søke om tilskudd til drenering på linje med aktive gårdbrukere og få litt høyere jordleie for arealet. Men av ulike grunner er det ikke så ofte at det skjer.

Vassjuk jord gir elendige avlinger. Investering i drenering er ofte helt avgjørende for å få et brukbart resultat, mener også rådgiver Knut Volland i NLRØ. Foto: Dagfinn Ystad

Det er mer vanlig at driveren av den utleide jorda forestår og bekoster grøftingen. Driveren har klart interesse av at jorda er i bedre stand og vil nyte godt av nygrøftingen både avlingsmessig og praktisk drift av arealet. Men 10 års leieavtaler er kort tid i et slikt perspektiv. Særlig når det drives med korn, gras eller engfrø – og det kanskje til og med har gått et par år av avtalen før en kommer i gang med grøftingen. Hvordan kan en løse det?

Forslag 1: Driveren bekoster grøftingen og får kompensert for dette ved svært lav eller ingen jordleie resten av avtaleperioden. Dette er en ukomplisert metode både avtalemessig og i forhold til mva- og skattemyndigheter, men avtaletiden er gjerne i korteste laget for å få dette til. Er det grønnsak-arealer med årlig jordleiepris på kr 800 per dekar, så lar det seg gjøre. På gode korn- og grasarealer med en jordleie på kr 400 kommer en også nesten i mål – i alle fall hvis en har en 10-års avtale. For på gode arealer der en kan bruke grøftehjul, kjedegraver eller lignende koster det fra 30 -40 kr per løpemeter å grøfte- og altså fra ca 4000 – 5300 kroner per dekar med en grøfteavstand på 7,5 meter. Til fratrekk kommer så tilskuddet på kr 1000 per dekar. Og da ser vi at med tilnærmet kr 0 i jordleie og en avtale periode på 9 – 10 år kan driveren forsvare å grøfte slike arealer.

Forslag 2: Mange arealer har langt lågere leieverdi enn det som er skissert under forslag 1, og dessverre kan også kostnaden bli langt høyere. Grøfting med skuffemaskin koster om lag kr 70 per løpemeter og da snakker vi om en kostnad på ca kr 9300 per dekar ved systematisk grøfting med grøfteavstand på 7,5 meter. Det går ikke an for driveren å ta denne kostnaden over bare 10 år. Da kan en lage lengre jordleieavtaler, for eksempel over 20 eller 30 år. Det krever at driveren søker konsesjon for avtalen og den bør tinglyses. Dette er fullt mulig å gjøre, men ofte vil både eieren og driveren vegre seg for å inngå så langsiktige avtaler.

Forslag 3: Den tredje løsningen er at eieren og driveren lager en avtale om grøftingen der det framgår at driveren bekoster grøftingen i første omgang. Etterkalkylen danner grunnlaget for en lineær nedskriving over 25 – 30 år. (For minst så lenge skal jo effekten av grøftingen vare.) Den årlige nedskrivingen kommer helt eller delvis til fratrekk på den årlige jordleia. Med en etterkalkyle for kostnadene på kr 7 800 per dekar og enighet om 30 års nedskriving, gir det et årlig nedskrivingsbeløp på kr 260 per daa. Nedskrivingen bør da i sin helhet komme til fratrekk i jordleia, for driveren har i tillegg kapitalkostnader (rentekostnader) ved investeringen. Nå vil jo også driveren få økt avkasting på arealene som følge av investeringen og da får vi håpe denne meravkastingen er større enn rentekostnaden. For ellers vil det jo ikke lønne seg for driveren, og det må det.

Nå er det en mva-fallgruve ved det siste forslaget. Driveren får i selvsagt refundert mva-utlegg ved grøftingen. Og driveren må skrive faktura med mva når restbeløpet faktureres eieren ved avslutning av leieforholdet. Svært mange passive eiere er utenfor mva-området, og da får de heller ikke refundert mva-utlegg. I regnskapsloven gis det adgang til å søke frivillig mva-registrering for inntekter av jordutleie. Det er flere gode grunner til å anbefale jordeiere å gjøre nettopp det. Snakk med regnskapsføreren og få hjelp til å ordne det. For litt mer aktive jordeiere er langt bedre enn bare passive jordeiere. Forslag til avtaleformular for den tredje løsningen ligger på hjemmesiden vår under fanen «Fagartikler» og «Hydroteknikk».

Se forslag til Avtale om drenering på leid jord

Utskriftsformat av artikkelen.

 

Arne Nøkland

948 08 749

arne.nokland@nlr.no

 

Aktive grøfteentrepenører i regionen:

NB! Denne lista endrer seg hele tiden og er altså ikke oppdatert til enhver tid. Her på heimesida skal vi prøve å holde den oppdatert så langt vi kjenner til.

Entrepenørene er mobile og tar oppdrag også utenfor sitt fylke. Det kan være lurt å forhøre seg med flere dersom nærmeste entrepenøren har lang venteliste.

Buskerud:                                                                                               

 • Tor Oliver Gjersøyen, Spikkestad, tlf 3127 1862 m 930 12 118; 
  • traktormontert Rådalshjul , gravemaskiner

Vestfold:

 • Grøfting as. Re tlf 958 08 929 Se også: www.grofting.no;
  • traktormontert kjedegraver, gravemaskiner
 • Ommedal &sønner, Re tlf 3306 2738 / 415 64 712 se også www.ommedalogsonner.no
  • traktormontert Rådalshjul, gravemaskiner
 • Ekvall, Larvik tlf 900 14 123; -selvgående grøfteplog, gravemaskiner

Telemark:

 • Savicon, Skien tlf 958 19 778,  se også www.landbruksdrenering.no ; 
  • selvgående kjedegraver, grøfteplog, kartleggingsutstyr
 • Odd Fosse, Gvarv tlf 482 38 022;  
  • traktormontert kjedegraver


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.