Nedising isbrann 2
Medlem
⋅ Beite

Nedising og isbrann

Vinteren på Austlandet har gjennomgåande vore mild og snøfattig. Fleire stader i innlandet kan ein no sjå store mengder is på engareala. Det skuldast vekslande temperaturar med tele- og snøsmelting innimellom frostperiodane. I år ser vi også slik nedising i hellande terreng. Kva kan vi gjere?
NLR Østafjells