Drenering. Foto: Inga Holt
⋅ Hydroteknikk

Hvordan påvirker drenering lystgassutslippene?

Drenering er et av tiltakene man kan gjøre, for å opprettholde en planteproduksjon i et klima med økt årsnedbør og større nedbørintensitet.
NLR Øst
Myr drenering Foto Lars Kjetil Flesland
Medlem
⋅ Grovfôr

Myr og klima: Hvorfor klimaskurk?

Verdens oppdyrka myrer står for dobbelt så mye CO2-utslipp som verdens flytrafikk. Kan omgraving være løsningen?
NLR Rogaland
DAE Kviger Sandane 2 2029
⋅ Klima

Klimasmart Landbruk i Sogn og Fjordane

Landbruket står for om lag 8 % av det totale klimagassutsleppet i Noreg. I ei verd der behovet for mat aukar, medan klimaendringane vil gjere tilhøva for matproduksjon vanskelegare, vil eit klimavennleg norsk landbruk vere ein del av løysinga.
NLR Vest SA
Nlr 59043671707
Medlem
⋅ Jord

Jordkarbon – muligheter under norske forhold

Jordkarbon har fått mer og mer fokus de siste åra, og økt karbonlagring i landbruksjord ses på som et viktig klimatiltak både i Norge og resten av verden.
NLR Trøndelag SA
Biogasskua gir
⋅ Klima

Biogassanlegg på Vestlandet?

Biogassproduksjon vil gje klimagevinstar, og det er eit nasjonalt mål at 30 % av husdyrgjødsla skal gå gjennom eit biogassanlegg. Fleire tettstader på Vestlandet vurderer biogassanlegg. Landbruket er ein viktig aktør som leverandør og mottakar av husdyrgjødsel. NLR Vest kan bidra med rådgjeving.
NLR Vest SA
Angus
⋅ Klima

Klimakaos?

Synast du det er for mange prosjekt med fokus på klima? Kva er meininga med alle desse prosjekta? Kva verktøy skal ein bruka til å rekna ut klimagassutslepp? Klima er eit tema som ein ikkje kan unngå framover. Noreg har forplikta seg til kutt i CO2-utslepp. Landbruket har underteikna avtale om kutt i landbrukssektoren.
NLR Vest SA
Nlr 58421997747
⋅ Mais

Fangvekster i fôrmais

Fangvekster i mais har mange fordeler og vil bidra til å gjøre produksjonen mer klima- og miljøvennlig.
NLR Viken
Nlr 55051888348
Medlem
⋅ Klima

Blomstereng gir optimale forhold for insekter

Vi har fått noen henvendelser om etablering av blomstereng, blomsterstriper og kantsoner for å bidra til å opprettholde og øke mangfoldet av pollinerende insekter.
NLR Trøndelag SA
Nlr 51422319810
Medlem
⋅ Klima

Fangvekster

Vi registrerer en økende interesse for fangvekster blant gårdbrukere i Trøndelag.
NLR Trøndelag SA
Gjodselplan
⋅ Klima

Krav til gjødslingsplan

Utgangspunktet er at gjødslingsplanen skal oppdaterast kvart år.
Landbruk Nordvest
1 2 3 4