Før 2023-sesongen har vi fått en betydelig økning i prisen på plantevernmidler. Hvor mye prisen har økt varierer en del. For korn er det generelt vekstreguleringsmidler og soppmidler som har hatt størst prisoppgang. Ugrasmidlene har også hatt en betydelig prisoppgang. Betyr dette at vi må gjøre endringer i plantevernstrategien i korn?

For å vurdere dette må vi ta med i betraktningen at vi i fjor fikk en betydelig økning i kornprisen på grunn av økte gjødselpriser og driftskostnader generelt. Dette sammen med de økte plantevernmiddelprisene gjør at det nå blir enda viktigere å lykkes med plantevernstrategien for å oppnå et godt økonomisk resultat i korndyrkinga.

Hvor har vi mest å hente på å optimalisere plantevernstrategien i korn?

Når det gjelder ugras kan det være en del å hente på både middelvalg og dosering. Det er viktig å få god oversikt over hva en har av ugras på jordet, og velge middel ut fra det. Midlene har ulik effekt på ulike arter, og de varierer mye i pris. Her er det viktig at en skaffer seg oversikt. En del arter er enkle å bekjempe, og det er da mulig å gå ned på doseringa. Smått ugras er enklere å bekjempe enn stort, så ved være tidlig ute kan en spare en del på doseringa. En tett åker dekker godt mot ugraset. Med en god agronomi der pH og drenering er i orden, vil ugrasproblemene generelt bli mindre.

Soppmidlene i korn har blitt kostbare. Som eksempel kan nevnes at to gangers soppbehandling i hvete nå koster ca 130 kr pr dekar. Det er da viktig at en tar ut en meravling for soppbekjempelse. I hvete er det bladflekksjukdommene som oftest gir størst skade. En bekjempelse rundt skyting er svært ofte lønnsom, og vi oppnår gjerne en avlingsøkning på 10 – 15%. Det er viktig at bekjempingen skjer forebyggende. Det er kun i tørre år vi ikke anbefaler soppbehandling på dette tidspunktet. Gulrust opptrer mer sporadisk og er mer avhengig sortens resistens. Gulrust kan gi opptil 50% avlingsreduksjon, og det er viktig å bekjempe denne så snart en ser begynnende angrep.

I bygg er det byggbrunflekk og grå øyeflekk som er de viktigste sjukdommene. Disse må bekjempes ved begynnende angrep. Vi kan bruke noe lavere dose ved sprøyting i bygg enn i hvete. I forsøk ser vi ofte større avlingsutslag i 6-radssorter enn i 2-radssorter. En soppbehandling vil også gi mindre problemer med aks- og stråknekk.

Riktig plantevernmiddelbruk er altså svært viktig for å oppnå et godt økonomisk resultat i korndyrkinga. Dette kommer vi til å ha stort fokus på ved de lokale NLR-markvandringene nå gjennom vekstsesongen.