Rydding av skog til beiter

07.07.2020 Mari Hage Landsverk

Det er mye lettere å holde ved like et beite enn å begynne fra bånn av i beiter der det har vokst opp igjen skog i løpet av 25-40 år. Men dersom man trenger mere beiter må man kanskje gjøre om skog til beiter.

Omdisponering fra skog til innmarksbeite kan gjøres uten søknad, men beitebruken må være reell.  Hva er da beste strategien?

 • Velg ut skog av høy bonitet (betyr god vann- og næringstilgang) – der blir det også best beite
 • Området må ha tilgang på vatn
 • Utvid områder som allerede er lysere/åpnere og har mer gras i bunnen
 • Ikke snauhøgg- du kan ta mer etterhvert
 • Vurder hvor det bør stå igjen treklynge for ly – gjerne rundt bergnabber og steiner
 • Sett igjen tørste lauvtre (spesielt bjørker) langs evt. bekk eller der det er fuktig, det kan være naturlig hvilested for dyr. Trerøttene gir armering og drenering og store trekroner gir skygge
 • Lag veier slik at man kan komme fram med traktor for gjødsling (også med husdyrgjødsel), kalking, tilsyn o.l. Vegene brukes også av dyra (og kanskje folk) og kan slik redusere tråkk. Legg til slik at de dominerer lite i terrenget om mulig
 • Start ikke med større areal enn at du kan ha godt beitetrykk fra første stund etter etablering, utvid heller etterhvert
 • Etter hogsten bør hogstavfall og røtter fjernes og jorda jevnes noe til
 • Ta jordprøve og kalk etter behov, svært grovt anslag; 100 kg kalk pr 0,1 enhet pH-økning
 • Kjør om mulig på husdyrgjødsel (eller fullgjødsel om ikke husdyrgjødsel går)
 • Så inn beitevekster som tåler tråkk og som sprer seg ved sundtråkking (engrapp og hvitkløver) der det blir svart jord. Kan gjøres med håndsåing, innblanding i husdyrgjødsel, blande med kalk. Senere kan det gjøres rett i forkant av beiteslepp
 • Hold høyt beitetrykk i etterkant slik at du ikke får gjengroing
 • Sambeiting er positivt. Sauen et 50% gras og 50% med urter/lauvkratt og småtrær, mens storfe og hest et ca 70% gras og 30% urter/lauvkratt og småtrær. Beiting med sau på våren og høsten og storfè/hest på sommeren gir god beiteutnytting samt god beitekvalitet.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.