Kyr på beite. Foto: Elin Sikkeland.
⋅ Beite

Stell av innmarksbeite - ugraskamp

Nå er de aller fleste sau og storfè (ammekyr og ungdyr) sendt til skogs eller fjells. Da er det fin anledning til å ta en rufs for å stelle beitene. Pussing, gjødsling, kalking og mekanisk-kjemisk ugraskamp er aktuelle tiltak.
NLR Østafjells
L Ineval 2
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Lineval i grashaustinga

Mange er opptekne av at grovfôret må produserast billigast mogeleg. Men kva er beste tilpassinga på eigen gard? Kva faktorar betyr mest for eit rimeleg fôr? Og kan det vere lønsamt å produsere eit noko dyrare fôr for å redusere mengda innkjøpt kraftfôr? -Eller for å auke avdråtten med same mengde kraftfôr?
NLR Østafjells