Brukererfaringer fra Pilotprosjekt Nofence på storfè og småfè 2019

29.10.2020 (Oppdatert: 29.10.2020) Mari Hage Landsverk

For få år siden hadde vi en serie med beitemøter der bruk av Nofence -usynlige, digitale gjerder- var en del av programmet. Siden da har Nofence jobbet mer mot storfe og sau og har i samarbeid med Knut Bøe, NMBU gjennomført ulike forsøk. Sammen kjørte Nofence og NMBU i beitesesongen 2019 et større pilotprosjekt i felt på 1500 storfè og 1000 småfè. Ca 100 storfèbønder og 70 sauebønder fra hele landet meldte interesse og var med.

Det er enkelt å ekskludere områder i Nofence-beitet (Foto: Nofence)

Hovedårsakene til deltagelse var at de ønsket større fleksibilitet ved å øke tilgangen til beitearealer og utnytte utmarksområdene sine bedre. Positive effekter som mindre parasittpress, færre utfordringer med tanke på gjerdeplikten og rolige og harmoniske dyr som et resultat av at dyrene får utfolde seg naturlig på beite ble også trekt fram.  I tillegg ble det fokusert på mindre arbeid og kostnader med gjerding. Sauebøndene sa i tillegg at det var nyttig å kunne gjerde ut hus og hytter i beiteområdene. Mulighet til å avgrense beitet med tanke på giftige vekster, slippe at dyr satte seg fast i gjerdet, samt unngå konflikter på grunn av dyr på avveie var andre argumenter.

Femten ulike storferaser var med med hovedvekt på NRF og de tradisjonelle kjøttferasene. Elleve saueraser var med, herav 50% spel og 30 NKS. De usynlige gjerdene ble brukt både på innmarks-, utmarks-, -skogs- og fjellbeiter. I etterkant ble det gjennomført en brukerundersøkelse.

 

Resultat brukerundersøkelse

  • På spørsmål om i hvor stor grad bonden hadde tillit til at Nofence holdt dyrene innenfor ønsket område, svarte 74 % "i stor grad", 24 % "i middels grad" 9 % svarte "i liten grad".
  • Bøndene ble de spurt om hvordan de opplevde å få tak i dyrene for batteribytte; 21 % svarte "enkelt", 45 % svarte "overkommelig", mens 25 % svarte "vanskelig" og 9 % svarte "umulig".
  • På spørsmålet om de ville anbefale andre å benytte Nofence svarte; 57% "ja, uten tvil",  37 %  "ja, med forbehold", 0 % "hverken eller",  3 % "ikke spesielt" og 0% "ikke i det hele tatt".
  • 85 % av storfebøndene sa at Nofence vil være en del av det fremtidige dyreholdet deres
  • Hele 92 % av sauebøndene svarte at Nofence vil være en del av det framtidige dyreholdet deres, 2 % svarte "vet ikke", 2 % svarte "nei", 2 % svarte at prisen måtte ned og 2 % svarte at det ikke vil være mulig uten bedre batterikapasitet.
  • Ut fra dette kan det se ut til at bøndene på tross av batteriskifte i løpet av beitesesongen var fornøyde og har tro på at dette er framtida

Kilde; Vallkonferens 2020- Konferensrapport, side 29- skrevet av S. Eftang og K.E. Bøe, Nofence/NMBU

Les hele «Vallkonferanse» rapporten  HER

 

Hva har skjedd med produktene etter 2019

Nofence jobber til enhver tid med å optimalisere produktets brukervennlighet, holdbarhet og ikke minst batterikapasitet. Les mer om erfaringer fra prosjektet og produktutvikling/utbedringer i etterkant av prosjektet på Nofence sin egen hjemmeside HER. Blant annet er solcellepanel og batterikapasitet økt betraktelig.

Nofence har solgt ca 17500 klaver til 1700 kunder. Klavene koster 2900 kr til storfè og kr 1850 kr til småfè eks moms.

 

Det er spennende å følge utviklingen på dette!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.