Formålet med areal- og kulturlandskapstilskuddet er å bidra til å skjøtte og vedlikeholde kulturlandskapet gjennom aktiv drift og til å holde jordbruksareal i drift. For å motta tilskuddet er det satt som vilkår at det ikke foretas inngrep som forringer kulturlandskapet, samt at det er etablert vegetasjonssoner mot vassdrag. Hensikten er å bidra til en mer miljøvennlig jordbruksproduksjon, redusere forurensning og ivareta miljøverdier i landbrukets kulturlandskap.

Skal legge til rette for økt praktisering av miljøkravene

Bestemmelsene regulerer konsekvenser for tildeling av tilskudd ved inngrep som enten forringer kulturlandskapet eller bryter kravet om vegetasjonssoner mot vassdrag. Etter tidligere forskrift var konsekvensene ved brudd på disse vilkårene at det ikke kunne gis areal- og kulturlandskapstilskudd. Dette ble oppfattet å være så omfattende at reglene i liten grad ble praktisert av forvaltningen. Bakgrunnen for endringsforslagene var å bedre legge til rette for en god og tydelig oppfølging av de miljørelaterte hensyn forskriften er ment å ivareta. Departementet foreslo på den bakgrunn å innføre en avkortingsregel der konsekvensen av forskriftsbruddet kunne bli mer forholdsmessig og rimelig enn et rent avslag, og dermed legge til rette for økt praktisering av miljøkravene.

I forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket gjøres følgende endring:

§ 4 tredje og fjerde ledd skal lyde:

Tilskuddet skal avkortes dersom det på, eller i tilknytning til arealet foretaket disponerer foretas inngrep som forringer kulturlandskapet. Det skal likevel bare avkortes for inngrep på eiendom som foretaket helt eller delvis disponerer. Dersom annet regelverk ikke er til hinder for det, kan kommunen likevel forhåndsgodkjenne inngrepet dersom det avhjelper betydelige driftsmessige ulemper.

Tilskuddet skal avkortes dersom jordbruksarealet ikke har vegetasjonssone på minst to meter mot vassdrag med årssikker vannføring, målt horisontalt fra vassdragets normalvannstand. Vegetasjonssonen kan ikke jordarbeides.

Endringen trer i kraft straks.