Hva er et eiendomsinngrep?

Et eksempel er at grunneier må avstå grunn eller rettigheter til et privat eller offentlig formål. Det avgjørende er en interesseavveining mellom den skade og ulempe grunneier påføres målt opp mot nytten for samfunnet. Dette strekker seg fra ekspropriasjon – at man mister hele eller deler av eiendomsretten – til begrensninger i bruk. Dette kan gjelde for en tidsperiode eller for alltid. Dette gjelder alt fra kabelgrøfter, mobilmaster til flyplasser. De som skal utføre tiltakene har en plikt til å varsle i god tid før inngrep skal skje.

Hvis du blir klar over at det planlegges å gjøre noe på eiendommen så kom deg tidlig på banen. Finn ut om det er flere som er i samme situasjon som deg. Da bør dere samarbeide. Det gir mange fordeler. Be om bistand fra noen som kan hjelpe med å hjelpe til med avtaler, og beregning av erstatningen. Et viktig grunnlag for å få beregnet rett erstatning er at informasjonen du kommer med er rett. Derfor er det viktig å samle inn informasjon som gjelder inngrepet, og om arealet inngrepet skal skje. Ofte kan er det en avveiing om det skal jobbes mot inngrepet, eller akseptere at det skjer. Disse vurderingen kan det være fornuftig å få hjelp til. En mellomløsning kan noen ganger være å akseptere at det skjer, men ikke akseptere betingelsene.

Før eiendomsinngrepet skjer skal det foreligge en avtale mellom den som skal gjøre inngrepet og grunneier. Grunneiere har rett på en erstatning uansett om inngrepet skjer frivillig eller ved tvang. Erstatning skal gis uansett om det er et midlertidig eller permanent inngrep. Et eksempel på et midlertidig inngrep er en kabelgrøft. Da skal både avlingen du taper i forbindelse med gravingen erstattes, og det skal gi en erstatning for fremtidig strukturskader på jorda. Permanente inngrep kan være veier, gangveier, og master. Da skal det gi erstatning for grunnavståelse.

Ofte er det mindre arealer som skal avstås. Erstatning skal da beregnes ut fra en marginalberegning. Det vil si at det er omsetningstapet fratrukket variable kostnader som er grunnlag for beregningen.

Rett til bistand

Bestemmelsene i ekspropriasjonsloven gir grunneier rett til å få dekket utgifter som er nødvendige for å ivareta grunneiers interesse i saken – det kan for eksempel være takstfaglig bistand. Hvis det ikke er ekspropriasjon, men et frivillig eiendomsinngrep som skjer i trå med skjønnsprosessloven så har grunneier krav på å få dekket «nødvendige utgifter». Dette omtaler både teknisk og juridisk bistand.

Det er mulig å få bistand fra Norsk Landbruksrådgiving i forbindelse med erstatninger og inngrep på fast eiendom. Kontakt Aslak Botten tlf 906 52 629, aslak.botten@nlr.no eller Erik Hørlück Berg tlf 951 31 761, horluck@nlr.no

Dronebilde
Ved kan bruke drone som dokumentasjon ved inngrep.