Prosjektet Målrettet beiting for bedre jord- og økosystemhelse er et samarbeid mellom Regenerativt Norge (RN) og fem regioner i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (NLRØ) er prosjekteier og leder. Fem gårder i ulike klimasoner og økoregioner er til nå med i prosjektet. Prosjektets første år er finansiert av Landbruksdirektoratet, Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond. Vi vil søke om finansiering for 2 nye år.

2/3 av jordbruksarealet i Norge er eng og beitearealer. Forvaltningen av disse landskapene har konsekvenser for karbon- og vannkretsløp, biologisk mangfold og kulturlandskapene. Slik landbruket har utviklet seg er det stadig færre beitedyr, og dagens beiteforvaltning gir økt gjengroing og stedvis overbeiting. Målrettet beiting viser seg å være en effektiv måte å få sving på økosystem prosessene – som i sin tur leder til mer karbonbinding i og over jorda samt velfungerende lokale kretsløp. Målrettet beiting går ut på å etterligne påvirkningen som skjer i naturen når flokker av beitedyr spiser, tråkker og gjødsler grasmark.

Når jord- og økosystemhelse bedres, gir det bedre grunnlag for økonomisk trygghet for bonden. Les mer om prosjektet her.

UU EOV gruppe HS
Ute i feltet (foto Ulf Ullring)

Vi bruker

  • planleggingsverktøyet Holistic Management (Helhetlig driftsstyring) og
  • systemet for overvåking av økosystemprosesser Ecological Outcomes Verification (EOV)

for å oppnå mer effektiv fotosyntese, større rotsystemer, bedre vann- og næringshusholdning, og større diversitet av planter, insekter og jordliv.

Målet er å veilede bønder i retning av regenerativ drift på sine gårder, og i samarbeid med NIBIO og NORSØK undersøker vi brukervennligheten av EOV for bonden, samt om parameterne er gode mål for regenerering av jordhelse og økosystemfunksjoner i Norge.

EOV rute maling
EOV måling (foto Ulf Ullring)

Erfaringene og kunnskapen fra prosjektet skal gjøres tilgjengelig for bønder i hele landet. Det blir satt opp 3 webinarer i løpet av 2022. Mer informasjon kommer.