EU prosjektet Interreg Carbon Farming har et dobbelt mål; - å motvirke klimaendringene og å bedre jordhelsa ved å ta i bruk karbonbindende dyrknings- og beitemetoder på gårdsnivå. Å flytte karbon fra atmosfæren til jorda har positive effekter på jordstrukturen og gir et mer fruktbart jordsmonn. Ei god jord gir bedre plantevekst, og vil ha evnen til å binde store mengder karbon. Dette vil øke biomangfoldet og vannlagringskapasiteten i jorda, som igjen gjør jorda mer motstandsdyktig mot påkjenninger som tørke og store nedbørsmengder.

Prosjektet har utarbeidet faktaark med informasjon rundt 5 tiltak, inkludert potensialet for karbonbinding samt kostnad og nytte. Disse er nå oversatt og finnes tilgjengelig på vår hjemmeside Carbon Farming | NLR Østafjells og i tabellen under.

Introduksjon til faktaark
Faktaark 1 - Fangvekster
Faktaark 2 - Vekstskifte
Faktaark 3 - Eng og beiter
Faktaark 4 - Kompost og husdyrgjødsel
Faktaark 5 - SkogjordbrukEffekten av karbonbindene tiltak bør taes hensyn når man ser på gårdens økosystem som en helhet. En praktisk guide til enkelte tiltak er under utarbeiding og vil bli lagt ut på denne prosjektsiden.

Jord Virgenes
Jord fra en gård i prosjektet

I 3. del av den 6. hovedrapporten til FN's klima panel, som kom ut mandag 3 april, står karbonlagring i landbruksjord som et av de viktigste tiltakene for å fjerne karbon fra atmosfæren . Rapporten omhandler utslippsutvikling og løsninger for å begrense utslipp av klimagasser. FNs klimapanel med kraftfull rapport om klimaløsninger - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

En pressemelding fra Europarådet (7 april) stadfester at EU's landbruksministere har godkjent EU kommisjonens konklusjon mht karbonbinding i landbruksjord. Målet er å bidra til landbrukspraksis som binder karbon fra atmosfæren til jord og biomasse på en bærekraftig måte" Les mer her Council adopts conclusions on carbon farming - Consilium (europa.eu)