Norsk landbruksrådgiving (NLR) består av 10 regionale enheter. Den enkelte enhet er selvstendige juridiske enheter eid av sine medlemmer, med regionale årsmøter som øverste beslutningsorgan. I tillegg har NLR en felles sentralenhet/servicekontor. Finansieringen av virksomhetene i NLR består av medlemskontingenter, fakturerte tjenester, prosjektinntekter og tilskudd over jordbruksavtalen. Tilskuddet nyttes delvis til å dekke felleskostnader i sentralenheten, og delvis til å finansiere aktivitet i de regionale enhetene. Staten deler ut hele tilskuddet til sentralenheten, som deretter viderefordeler deler av tilskuddet til de regionale enhetene. Sammen med tilskuddet stiller avtalepartene noen krav/forventninger til tjenester NLR skal levere for å være tilskudds berettiget.

Dagens ordning med at tilskudd fra staten deles ut til en sentralenhet, som deretter viderefordeler til selvstendige juridiske enheter er ikke i samsvar med statens økonomiregelverk.

I sluttprotokoll for jordbruksoppgjøret 2022 framkommer det at dagens oppgaveløsning må bli mer samordnet, enhetlig og effektiv. NLR har fått i oppgave å utarbeide en plan innen 01.03.23, for å oppfylle dette. Med gjennomføring av planen innen 01.01.24

Prosjektet «Omega» er etablert og skal utarbeide en plan for sammenslutning av alle NLR-enhetene til en nasjonal enhet. Prosjektet ledes av NLR Sentralenheten. Alle regionale rådgivingsenheter deltar i prosjektet.

Noen regioner har i tillegg etablert et prosjekt «Alpha». Alpha ønsker å oppfylle mandatet fra jordbruksoppgjøret med en fortsatt videreutvikling av dagens regionmodell.

Styret i NLR Østafjells har til oppgave å styre vår regionale enhet på en best mulig måte innenfor den organisasjonsform vårt årsmøte til enhver tid har bestemt. Styret har sett det som viktig å delta i begge de parallelle prosjekter som nå pågår, for å kunne få best mulig utredning og informasjon om både sammenslåing og fortsatt organisering som selvstendige enheter. NLR Østafjells årsmøte er det eneste organ som kan beslutte en endring av vår organisasjonsform.

Prosjektgruppene arbeider hurtig, og utviklingen er rask. 1. mars er frist for at Omega har klar en plan for sammenslåing. Det er først etter denne dato vi kan forvente at begge de to prosjektene kan presentere helhetlige planer og forslag for fremtidens NLR.

Videre informasjon om organisasjonsprosessene vil komme så snart det er noe nytt.

Vi vil anbefale alle våre medlemmer, som har interesse av hvordan NLR Østafjells er organisert i fremtiden, om å lese den informasjonen som sendes ut. I tillegg kan deltakelse på årsmøtene bli viktig for organisasjonens fremtid.

I lenkene under kan dere lese mer.

For ytterligere informasjon eller oppklarende spørsmål, kontakt styreleder i NLR Østafjells, Knut Olav Skrindo (90638638)