Forsøk med biokull på næringsfattig jord

NLR Østafjells har, med støtte fra Viken Fylkeskommune, anlagt et forsøk med biokull på næringsfattig jord i Ringerike. Biokull er antatt å være et viktig tiltak for å lagre CO2 og dermed redusere klimaavtrykket fra landbruket. Foreløpig er det nesten ikke brukt biokull på jordbruksarealer i Norge. Men ny industri kan øke tilgjengelig volum av kull og løsninger for godtgjørelse for CO2 fangst kan gjøre det mer interessant økonomisk.

> Les om forsøket

Feltforsok biokull NLR Ostafjells

Forsøk: Utprøving av NEO

Nitrogen Enriched Organic fertiliser (NEO) – Nitrogen beriket organisk gjødsel lages etter en metode utviklet av N2-applied som har sin utviklingsavdeling på Flesberg. NLR Østafjells har testet ut NEO på et pilotanlegg på Buskerud Videregående.

> Les om forsøket

Forsoksfelt NLR Ostafjells

Økologiske forsøk: bygg, havre og hvete

De økologiske sortsforsøkene ble i 2021 anlagt på Århus av NLR Østafjells. Tallene som blir presentert nedenfor er et sammendrag av de økologiske feltene på Østlandet fra 2017 – 2020.

> Les om forsøket

Forsoksfelt okologisk hvete

Forsøk: Verdiprøving byggsorter

På forsøksfeltet på Buskerud VGS prøvde vi ut forskjellige byggsorter. Det viste god etablering, men moderat avling.

> Les om forsøket

Demonstrasjonsfelt pa Buskerud

Forsøk: Verdiprøving havresorter

Resultatene viser 6 felt på østlandet i 2021. Sortene som gjør det best er Gunhild og Belinda med 620 og 607 kg pr dekar.

> Les om forsøket

Havre shutterstock 1820681840

Forsøk: Verdiprøving vårhvete

I et forsøk på Buskerud VGS med verdiprøving av vårhvete ga Betong og Seniorita størst avling.

> Les om forsøket

Mirakel varhvete Foto Eirik Kolsrud

Forsøk: Arter og sorter høstkorn

Høstkornfeltet med arter og sorter besto i 2020/21 av fem sorter av hhv Høsthvete, Høstrug og Rughvete. Feltet ble sådd 22. september, og fikk en grei etablering før vinteren. Overvintringa var også god, særlig av rug og rughvete. Noe dårligere overvintring var det på høsthveten.

> Les om forsøket

Forsoksjordet pa Buskerud for tresking av hostkorn