Prosjekt Jordkarbon

18.04.2016 (Oppdatert: 30.01.2019) Hege Sundet

Prosjektet «Jordkarbon - utvikling og formidling av karbonbindende landbrukspraksis i Norge» er et
pilotprosjekt. Målet er å skaffe kunnskap om og erfaring med karbonbindende dyrkingsmetoder
tilpasset norsk klima og ulike driftsformer. Prosjektet omtales i kortform som Jordkarbon.

Vi følger seks gårder som er i gang med å praktisere jordoppbyggende metoder.Disse gårdene arbeider
målrettet med tiltak som kan øke den biologiske aktiviteten i jorda og binde karbon i jorda.
De seks prosjektgårdene representerer ulike driftsformer; Holistic management med storfe og sau,
korn,og grønnsaker.
Prosjekt Jordkarbon har tatt utgangspunkt i prinsippene for Regenerative agriculture,
fra Rodale Institute i USA.Vi har valgt å bruke begrepet jordoppbyggende landbruk,
som omfatter dyrking og husdyrhold som jobber målrettet med å legge til rette for
jordoppbyggende prosesser,i motsetning til landbruk som forbruker karbon.

Karbonbinding i jord er en biologisk prosess. Tilførsel av karbon til jorda er en forutsetning
for at jordøkosystemet fungerer som det skal,at det gir næringsgrunnlag for alle de funksjonelle
gruppene av organismer og at det dannes stabile jordaggregater.
Plantene «mater» jordlivet direkte med 20 - 40 prosent av fotosynteseproduktene i form av
«flytende karbon» (Jones 2008). Denne jobben kan kun gjøres av planter. Ved å tilrettelegge
for mer fotosyntese kan karbon flyttes fra lufta til jorda, men det må være noen «hjemme» i jorda
for å kunne utnytte energien og karbonet som tilføres.
Et rikt jordliv er en forutsetning for å bygge opp og lagre karbon i jordstrukturen.
Innhold av mold, biologi og god jordstruktur henger tett sammen.

Prinsippene for Jordoppbyggende landbruk er:
1. Levende plantedekke året rundt. Det innebærer å sørge for å så eller plante ny plantekultur
    som avløser den som går ut. Det gir mer fotosynetse og aktive levende røtter,sein høst og tidlig vår. 
2. Gi jordlivet ro. I praksis betyr det minst mulig jordarbeiding som pløying, harving og fresing.
3. Beskytte jorda og jordlivet med levende plantedekke eller annet form for jorddekke.
    Levende eller dødt dekke beskytter mot vind, vann, kulde, varme.
4. Mangfold på alle nivåer; i plantekulturene, i vekstskifte og med hensyn til organisk materiale
    som tilbakeføres til jorda.
5. Kople på kretsløpet. Tilføre organisk materiale til jorda
6. Husdyr som jordoppbyggere - styre husdyrholdet på en måte som fremmer store rotsystem og god vekst i enga.
  
For bonden er det mye å hente på å ha en jord som fungerer godt. Det blir lettere å få til gode,
stabile avlinger med mindre innsatsmidler.Når jorda er på stell trengs det mindre gjødsling
og mindre ressurser til å bekjempe ugras, sykdom og snyltere.
 
For samfunnet er karbonbinding i landbruksjord et enkelt, sikkert og lønnsomt klimatiltak.
Karbonbinding i jorda gir også mer matsikkerhet for framtida.

Prosjektet er delfinansiert av klima- og miljømidler fra Landbruksdirektoratet

Prosjektbeskrivelsen finner du her.

 

Lære mer?

Prosjekt Jordkarbon sin foredrag-serie.

I NLR Østafjells  selger foredrag som passer til ulike  fagsamlinger.
Målgruppa vår er fortrinnsvis bønder, men vi kan tilpasse foredragene til studenter, hagelag, eller forvaltning.

Tema foredrag:

Jordkarbon-introduksjon
•Karbonbinding i norsk landbruksjord; bakgrunn, prinsipper og muligheter

Sammenhengende planterdekke
•Kontinuelig plantedekke i korn; agronomi, underkultur, fangvekster, valg av arter og sorter, etableringsmetoder
•Kontinuerlig plantedekke i grønnsaker. For- og etterkultur, samdyrking og underkultur.
•Arter, egenskaper og blandinger

Mangfold- hvorfor og hvordan

Alternativer til plogen
•Korn
•Grønnsaker

Jord
•Hvordan undersøke jorda? Spadediagnose og jordhelsesjekk
•Grunnleggende om jord og god jordkultur
•Levende matjord; funksjonelle grupper i jorda sitt næringsnett

Mykorrhiza
• Om symbiosen, hvordan legge forholdene til rette for sopprot, hvilken effekter har symbiosen på plantevekst og karbonbinding

Gårdskompostering, hvordan sette sammen karbon og nitrogen riktig, styring av prosessen og utstyr
CMC metoden
Fliskompost
Bokhasi


Pris avtales

 

Kontakt oss:
hege.sundet@nlr.no 952 08 633

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.