Jord og jordkultur

13.12.2017 (Oppdatert: 21.03.2019)

Om avlingen ikke blir som ønsket

Vurdering av jordtilstanden

Jordkulturen er grunnlaget for hele drifta. Med kunnskap om egen jord og om tiltak som også tar hensyn til jordvelferden kan du snu plantedyrkinga i en mer robust og sunn retning.

 Vi kan komme på gården din og utføre ulike undersøkelser av jorda.

  • Spadediagnose med vurderinga av jordstruktur og biologisk aktivitet
  • Måle motstand i jorda og pakkegrad
  • Undersøke jordas evne til infiltrasjon av vann
  • Vurdere ugras og indikatorplanter
  • Jordprøver til biologisk analyse kan tas

Disse undersøkelsene vil sammen med kjemiske jordanalyser gi grunnlag for en helhetlig vurdering av din jord og med forslag for tiltak. Vi har rådgivere med kunnskap om samspillet mellom jord-økologi, teknikk og plantekultur som kan følge opp din gård.

 

Kalking

Kalking av jorda vil både øke plantenes evne til å utnytte tilført gjødsel samtidig som det påvirker jordstrukturen positivt. Kalkbehovet varierer sterkt med registrert pH, jordtype og moldinnhold. Vi kan anbefale hvilken kalk du bør bruke.

 

Dyrkingsteknikk i våtere klima

Vi kan være diskusjonspartner og også tilkalle eksperthjelp hos våre nasjonale maskinrådgivere. Vi vurderer mekaniseringslinjer, dekkutrustning og endringer i maskinparken eller driftsopplegget. Innstilling og bruk av maskiner under våtere forhold er en utfordring.

 

Jordprøver

I følge forskrift om gjødslingsplanlegging skal det tas jordprøver hvert 4.-8. år. Det anbefales at det tas ut jordprøver hvert 4.-5. år for å få best agronomisk utnyttelse av prøvene. Les mer om uttak av jordprøver til gjødslingsplanlegging her.

 

Jordfysiske analyser

Noen ganger er det behov for å finne ut mer om jordas fysiske egenskaper for å kunne settes inn tiltak som gir bedre avling.

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells har et bredt tilbud knyttet til vurdering av ulike aspekter ved jord. Av rene jordfysiske analyser kan vi nå tilby:

 

• Penetrometermålinger: Måling av jordas trykkfasthet i ulike dyp. Målinger kan posisjonsbestemmes med GPS og loggføres med måling for hver cm dyp. Penetrometermålingene følges av fuktighetsmålinger, da jordfuktighet påvirker fastheten av en kohesjonsjordart sterkt.

 

I tillegg kan vi tilby:

• Skjærfasthetsmålinger

• Porevolum,

• Vannledningsevne

• Infiltrasjonsmålinger

• Aggregatstørrelsesfordeling

• Aggregatstabilitet

• Kjemiske analyser. Det er ofte behov

for kjemiske analyser samtidig med fysiske målinger. Kjemiske analyser og teksturanalyser videresendes Eurofins.

 

Ta kontakt hvis du har behov for jordfysiskeanalyser.

 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.