– I grovfôrdyrkinga er vi avhengig av både avlingsmengden og avlingskvaliteten. Derfor kan vi ikke bare kutte ned på gjødselmengden for å spare penger. For å kunne kutte kostnader til gjødsel, må en vite hva en gjør, sier Rune Granås, fagleder grovfôr og rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet. Sammen med sine kolleger har han denne laget mange gjødslingsplaner for kommende sesong der gårdbruker ønsker å kutte gjødselkostnader.

3 A7 A4157

Lavthengende frukter

For best mulig utnytting av den tilførte gjødsla, er det avgjørende at de fundamentale agronomiske forutsetningene ligger til grunn. Rune Granås peker på kalking, drenering og å unngå unødvendig jordpakking som lavthengende frukter.

– Når det fundamentale er på plass, kan vi tillate oss å gjøre justeringer og tilpasninger, sier han. Han sier at det kan være aktuelt å knipe på fosfor og kalium som gjør det mulig å velge et rimeligere gjødselslag – særlig på jord der det over år er brukt en del husdyrgjødsel.

Avlingsmengde

– Hvor stor avling høster jeg på hvert enkelt skifte? Det er et spørsmål alle grovfôrdyrkere bør søke å finne svaret på, sier Rune Granås. Han sier videre at det å kjenne eget avlingsnivå er nødvendig for å kunne sette opp en realistisk gjødslingsplan.

– Det er bortkasta gjødsel å sette opp et avlingsestimat på 800 kg tørrstoff per dekar i gjødslingsplanen, hvis avlingsnivået du faktisk oppnår ligger langt under, sier rådgiveren.

Granås forteller at Norsk Landbruksrådgiving har ut-arbeidet skjemaer som du kan ta med i traktoren under grovfôrhøstinga. Da kan du kjapt notere antall rundballer eller silolass for hvert skifte. Videre kan man ved å veie et utvalg rundballer og samtidig ta ut grovfôrprøver til analyse få et realistisk bilde på avlinga du høster.

– Ta kontakt med din grovfôrrådgiver for å diskutere strategi for hvordan du kan kartlegge avlingsnivå på din gård, oppfordrer Granås.

IMG 7002
Har du oversikt over hvor stor avling du høster på det enkelte skifte? Foto: Morten Livenengen

Utnytt husdyrgjødsel

Husdyrgjødsel har denne sesongen virkelig befestet sin posisjon som bondens gull. Møkkummen er for mange rene pengebingen, og det gjelder å forvalte innholdet her på best mulig vis.

– Husdyrgjødsel brukt riktig har mange agronomiske fordeler, og de økonomiske gevinstene ved rett disponering forsterkes ved økte priser på mineralgjødsel, sier Franz Anders Bakken, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet. Han har sett nærmere på hvordan husdyrgjødsel kan redusere kostnaden på innkjøpt gjødsel hos grovfôrdyrkere.

Skjermbilde 2021 12 14 kl 14 47 17

– Kostnaden ved å spre husdyrgjødsel er like stor om gjødsla blir brukt på en god eller dårlig måte. Husdyrgjødsel spredd på høsten etter vekstsesong har en verdi i nærheten av null kroner, sier Bakken.

Han anbefaler å bruke husdyrgjødsla på mest mulig av arealet man disponerer, i vekstsesong. For mange vil det være snakk om å supplere med noe innkjøpt mineralgjødsel i form av ren nitrogengjødsel eller en rimeligere fullgjødseltype.

– Litt avhengig av hva slags type innkjøpt gjødsel man erstatter, ligger det en potensiell innsparing i størrelsesorden 67 til 118 kroner per tonn husdyrgjødsel man sprer ut, sier Bakken.

God husdyrgjødselbruk

Rådgiverens fem tips

Mer protein øker avlingsverdien

Egenprodusert protein til drøvtyggere får stadig større fokus, og for mange er det et opplagt førstevalg å høste en større andel protein i grovfôr sammenlignet med å dyrke proteinrike vekster. Anbefalingene har lenge vært å høste et grovfôr med et proteininnhold mellom 14 og 16 prosent.

– Nå snakkes det i økende grad om 17 prosent råprotein som et ønskelig mål, sier Oddbjørn Kval-Engstad, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet.

Han sier videre at sterkere gjødsling ikke er svaret på hvordan man skal lykkes med å nå dette målet. Selv om proteininnholdet er mer uforutsigbart enn energiinnholdet i graset ved et gitt utviklingstrinn, har rådgiveren kombinert tilgjengelige data fra prognosehøstinger og Grovfôrmodellen (beslutningsstøtteverktøy for høstetid av eng) for å finne slåttetidspunkt som gir ønsket proteinnivå.

3 A7 A7164

– Med data fra 2021-sesongen fant jeg at en økning fra 15 til 17 prosent protein krevde tre til fire dager tidligere slått. Samtidig økte energiverdien 0,03-0,04 fôrenheter per kilo tørrstoff og fordøyeligheten cirka tre prosent, til 72 prosent, forteller Kval-Engstad.

– Når det kommer til gjødslingsnivå, bør man gjødsle for å oppnå full avling, anbefaler rådgiveren. Videre peker Oddbjørn Kval-Engstad på viktigheten av å ta vare på proteinet som produseres gjennom et godt ensileringsarbeid.

– Her er rask og god fortørking det beste tiltaket. Høgt proteininnhold innebærer i seg sjøl høgere buffer mot pH-senking samtidig som det blir mindre plass til sukker i graset. Derfor er det minst like viktig å gjøre en god ensileringsjobb, sier han.